เผย วัยโจ๋ กว่า 5 แสนคน มีปัญหาสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต เผยผลสำรวจวัยโจ๋ พบกว่า 5 แสนคนมีปัญหาสุขภาพจิตคิดอยากตาย เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ 10 ปี ยกเครื่องลงทุนบูรณาการพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับตำบล แก้ปัญหาสร้างอนาคตประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ ได้ร่วมกับสำนักระบาดวิทยา ทำการสำรวจกลุ่มวัยรุ่นอายุ 13 – 17 ปี ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 5 และอาชีวศึกษา ใน 42 จังหวัดครอบคลุมทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ ล่าสุดในปี 2559 ผลปรากฏว่าในช่วง 6 เดือนก่อนสำรวจ วัยรุ่นมีปัญหาสุขภาพจิต และมีความคิดอยากตาย เฉลี่ยร้อยละ 14 หรือประมาณ 560,000 คน จากเด็กวัยนี้ที่มีทั้งหมดประมาณ 4 ล้านคน สูงที่สุดเป็นจังหวัดรอบ ๆ ปริมณฑล รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดแถบภาคกลาง เช่น กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร นับเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก เนื่องจากเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือป่วยเป็นโรคทางจิตเวช จะก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ มีปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรม ความก้าวร้าว การใช้สารเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ติดเชื้อเอชไอวี กระทำผิดกฎหมายกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งมีผลสำรวจในปี 2559 เช่นกันว่า เด็กวัยนี้พึ่งเหล้าสูงถึงร้อยละ 12 ด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth